ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».


  Биография
  Біографія


  Максим Рильський
  (19 березня 1895 - 24 липня 1964)

  Лірика І ЛІРІЧНІЙ ЕПОС МАКСИМА Рильського

  Парадокс долі й поезії
  Подвійний парадокс Максима Рильського. Здеклярованій найбільшій незалежників
  поезії - ставши одописців спричинником геноциду України. Альо Вийшов чистимо І
  цільнім Із цієї пригоди. Майстер традіційної форми, відограв ролю новатора в
  русском ліріці І в ліро-епіці.
  Одначе заплата за ці перемоги булу все ж трагічна. Світова поезія втратила
  унікального поетичного перекладача. А Україна втратила нагод дати Свій варіянт
  Максим Рильський
  (19 березня 1895 — 24 липня 1964)

  ЛІРИКА і ЛІРИЧНИЙ ЕПОС МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

  Парадокси долі й поезії
  Подвійний парадокс Максима Рильського. Здеклярований найбільший незалежник
  поезії — став одописцем спричинника геноциду України. Але вийшов чистим і
  цільним із цієї пригоди. Майстер традиційної форми, відограв ролю новатора в
  українській ліриці і в ліро-епіці.
  Одначе заплата за ці перемоги була все ж трагічна. Світова поезія втратила
  унікального поетичного перекладача. А Україна втратила нагоду дати свій варіянт
  Биография М. Грушевский, 1926 г.

  Я происхожу из древнего (конечно с ХVIII в.), Но бедной духовной семьи Грушев,
  позже Грушевских, что загниздилася в Чигиринском уезде.
  Были это преимущественно дьячки, причетники, но деду моему Федору удалось дойти
  священства и перейти под Киев, в село Лесников, и это помогло отцу моему
  Сергею выйти на дорогу, хотя он рано зиставсь сиротой, но благодаря энергии и
  способностям постиг высшее образование и, не приняв священные, отдался деятельности
  педагогической, был сначала "профессором" в семинариях Переяславско-полтавской и
  киевской, затем директором народных школ на Кавказе, а будучи автором одного
  популярного в России учебника славянского языка, не только мог обеспечить нам,
  детям, возможность, не заботясь за хлебом насущным, отдаваться научной работе
  Біографія М. Грушевський, 1926 р.

  Я походжу з давньої (звісної з ХVІІІ в.), але бідної духовної родини Грушів,
  пізніше Грушевських, що загніздилася в Чигиринськім повіті.
  Були се переважно дячки, паламарі, але дідові мойому Федорові вдалось дійти
  священства і перейти під Київ, до села Лісників, і се помогло батьку мойому
  Сергію вийти на дорогу, хоч він рано зіставсь сиротою, але завдяки енергії й
  здібностям осягнув вищу освіту й, не принявши священня, віддався діяльности
  педагогічній, був спочатку "професором" в семінаріях переяславсько-полтавській і
  київській, потім директором народніх шкіл на Кавказі, а бувши автором одного
  популярного в Росії підручника слов'янської мови, не тільки міг забезпечити нам,
  дітям, можливість, не журячись за хлібом насущним, віддаватися науковій роботі
  замолоду, а й зіставив по собі досить значний маєток — в значній части
  призначений ним знов-таки на ціли гуманітарні (стипендії й школу). Мати —
  Глафіра Опокова (recte* (*Правильно — лат.) Опоцкевич) — походила з широко
  розгалуженої в полуднево-західній Київщині священичої родини. Я був їх старший
  син, роджений 17 вересня ст. ст. 1866р. в Холмі, де батько був тоді (дуже
  коротко) учителем "греко-уніятської" гімназії. Виростав на Кавказі, куди батько
  перейшов в 1869р.: в Ставрополі (1870-8), потім Владикавказі, зрідка звідуючи
  Україну. Одначе, під впливом оповідань батька, що заховав тепле прив'язання до
  всього українського — мови, пісні, традиції, в мені рано збудилося й
  ЛИНА КОСТЕНКО
  (Род. 1930 p.)

  Лина Васильевна Костенко родилась 19 марта 1930г. в городке Ржищеве на Киевщине в учительской семье. В 1936p. семья перебралась в Киев, где будущая поэтесса окончила среднюю школу. Эти скупые данные биографической справки станут волнующими поэтическими мотивами, когда автор впоследствии расскажет в стихах о беженская дороги военных лет и о «балетную школу» заменяемого поля, по которому приходилось ходить, и о первом - написанный в окопе - стихотворение. После окончания средней школы Учится в Киевском пединституте, а затем - в Московском литературном институте им. А. М. Горького, который окончила 1956г. Лина Костенко была одной из первых и наиболее в плеяде молодых украинских поэтов, выступивших на рубеже 50-60-х годов. Сборники ее стихов «Лучи земли» (1957) и «Паруса» (1958) вызвали интерес читателя и критики, а книга «Путешествия сердца», вышедшей в 1961, не только закрепила успе

  Дополнительно