ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Архип Тесленко
  (2 III. 1882 - 28. VI. 1911)

  Через тернии
  Архип Тесленко - одна из самых трагических фигур в украинской литературе. И не
  только потому, что непрестанно барахтался в сетях бедняцкого глухого села,
  скитался по судам, этапах, тюрьмах, ссылках, заболел туберкулезом, и
  прожил короткую жизнь: всего-то 29 лет. А еще и потому, что в силу многих
  объективных и субъективных причин писатель избрал трагическое как средство эстетического
  воспроизведения действительности. В начале XX века в своем творчестве он стремился
  художественно постичь процессы, происходившие на селе, и отражал в своих произведениях
  стихийный, традиционный батрацких протест против кулачества и мелкого
  чиновничества. В новых условиях освободительного движения в трактовке смысла бытия
  Архип Тесленко
  (2. ІІІ. 1882 — 28. VІ. 1911)

  КРІЗЬ ТЕРНИ
  Архип Тесленко — одна з найтрагічніших постатей в українській літературі. І не
  лише тому, що безперестану борсався в тенетах бідняцького глухого села,
  поневірявся по судах, етапах, тюрмах, засланнях, захворів на туберкульоз, — і
  прожив коротке життя: усього-то 29 років. А ще й тому, що в силу багатьох
  об'єктивних і суб'єктивних причин письменник обрав трагічне як засіб естетичного
  відтворення дійсності. На початку XX століття в своїй творчості він прагнув
  художньо осягнути процеси, що відбувалися на селі, і відображав у своїх творах
  стихійний, традиційний наймитський протест проти куркульства і дрібного
  чиновництва. В нових умовах визвольного руху в трактуванні смислу буття й
  Андрей Чайковский
  (1857 - 1935)

  Андрей Яковлевич Чайковский родился 15 мая 1857г. в г. Самборе на Львовщине в
  семье мелкого чиновника. Рано осиротел и воспитывался у своих родственников. Начальное
  образование получил у дьяка с. Гордыни, окончил в 1877г. Самборскую гимназию и,
  отбыв летнюю военную службу, поступил на философский факультет, а через год
  перешел на юридический отдел Львовского университета. Работал адвокатом в
  Львове, потом в Бережанах открыл адвокатскую канцелярию, перед первой мировой
  войной переехал в Самбор, а после войны поселился в Коломне, где и жил до дня
  смерти 2 июня 1935г.
  Еще в гимназические годы Чайковский увлекся общественной работой, был активным
  Андрій Чайковський
  (1857 — 1935)

  Андрій Якович Чайковський народився 15 травня 1857р. в м. Самборі на Львівщині в
  родині дрібного урядовця. Рано осиротів і виховувався в своїх родичів. Початкову
  освіту одержав у дяка с. Гордині, закінчив у 1877р. Самбірську гімназію і,
  відбувши річну військову службу, поступив на філософський факультет, а через рік
  перейшов на правничий відділ Львівського університету. Працював адвокатом у
  Львові, потім у Бережанах відкрив адвокатську канцелярію, перед першою світовою
  війною переїхав до Самбора, а після війни поселився в Коломиї, де й жив до дня
  смерті 2 червня 1935р.
  Ще в гімназійні роки Чайковський захопився громадською роботою, був активним
  членом і навіть головою студентського товариства “Дружній Лихвар”, одним із
  керівників львівської “Просвіти”, займався організацією читалень, різних
  Андрей МалишкоАндрий Малышко
  (14 ноября 1912 - 17 февраля 1970)

  Андрей Малышко - поэт-лирик от Бога. Его голос, то нежный и взволнованный, как
  первые слова любви, то гневный, полный страсти взрывной силы, нельзя
  спутать с чьим другим. Даже в ряду выдающихся талантов, которых дала украинским
  поэзия миру в двадцатом веке - Максим Рыльский, Павло Тычина, Евгений
  Маланюк, Богдан Игорь Антонич, Василий Стус, - фигура Андрея Малышко не блекнет,
  отличается глубоким поэтическим самобытностью, собственным видением мира, органическим
  единокоринням с народнопоэтической творчеством, интимным тоном звучания, даже когда
  он говорит о мировых, общечеловеческие проблемы. А еще - песенностью своей
  лирики, тем, что каждую строку звучит по камертону украинской народной песни.